Programul EURO 200

Conform Normelor metodologice pentru aplicarea Legii 269/2004 cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 1294/2004 cu modificările şi completările ulterioare, adresa MEC nr. 91/RLB/07.04.2020 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, actele necesare în dosarul de candidatură pentru programul EURO 200 sunt:

1. cerere tip (Anexa 2 la Normele metodologice)

2. actul de identitate al elevului care aplică (original şi copie) însoțit de o copie a actului de identitate al părintelui/ocrotitorului legal, precum şi a actului care să dovedească calitatea de ocrotitor legal, după caz;

3. certificate de naştere şi/sau actele de identitate ale membrilor familiei (original şi copie)

4. adeverinţe de elev/student ale fraţilor

5. actele doveditoare, în original, privind veniturile brute cu caracter permanent realizate de către membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii (în original)

6. declaraţie pe propria răspundere a părintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, după caz, sau dată personal de către persoanele cu vârsta mai mare sau egală cu 18 ani, cum că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în baremul prevăzut prin lege (sub 250 lei) şi că familia dispune de diferenţa de bani pentru achiziţionarea calculatorului (se va semna la depunere).

7. adeverinţă eliberată de către unitatea de învățământ cu media generală/calificativul din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru toţi elevii, cu excepţia elevilor clasei I;

8. adeverinţă eliberată de către unitatea de învăţământ din care să rezulte numărul de absenţe nemotivate din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru toţi elevii, cu excepţia elevilor clasei I;

9. declaraţie privind bunurile mobile sau imobile ale familiei (formular tip la nivel de unitate școlară).

Hotărâre 225/2020

Adresă depunere cereri EURO 200

Adresă program EURO 200

Clarificări EURO 200

Model cerere

Declarație bunuri EURO 200

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.